درباره

خط ابوذر ۳۱۳

انبیا(ص) مبعوث شدند تا توده‌ی مردم برای تحقق قسط قیام کنند. یعنی به مُر اسلام، سهم هرکس هرآنچه که هست به او پرداخت شود؛ همچنین سهم هرکس هرچه که نیست از او بازپس گرفته شود.

امروز دیگر جای هیچ شکی نیست که جنبش مطالبه گری عدالت اجتماعی بایستی به طور جد پیگیری شود.